Museum

Phạm Nghiêm Trai Buddhist Gallery

Lưu giữ nét tinh hoa ngàn năm Phật Giáo Đại Thừa Phòng trưng bày Phật Giáo Phạm Nghiêm Trai hiện là phòng trưng bày các cổ vật về Phật Giáo...

Phạm Nghiêm Trai Buddhist Gallery

Lưu giữ nét tinh hoa ngàn năm Phật Giáo Đại Thừa Phòng trưng bày Phật Giáo Phạm Nghiêm Trai hiện là phòng trưng bày các cổ vật về Phật Giáo...

BT169 - QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

BT169 - QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

Tên / Name: Avalokiteśvara Bodhisattva Niên đại / Year: Thời kỳ nhà Nguyễn (1802) / Nguyen Dynasty (1802) Xuất xứ / Country: Việt Nam Chất liệu / Material: Gỗ sơn mài thếp vàng...

BT169 - QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

Tên / Name: Avalokiteśvara Bodhisattva Niên đại / Year: Thời kỳ nhà Nguyễn (1802) / Nguyen Dynasty (1802) Xuất xứ / Country: Việt Nam Chất liệu / Material: Gỗ sơn mài thếp vàng...

TT126 - ĐỄ THÍCH THIÊN VƯƠNG

TT126 - ĐỄ THÍCH THIÊN VƯƠNG

Tên / Name: Jade Emperor Niên đại / Year: Thời kỳ nhà Lê (1527) / Le Dynasty (1527) Xuất xứ / Country: Việt Nam Chất liệu / Material: Gỗ sơn mài...

TT126 - ĐỄ THÍCH THIÊN VƯƠNG

Tên / Name: Jade Emperor Niên đại / Year: Thời kỳ nhà Lê (1527) / Le Dynasty (1527) Xuất xứ / Country: Việt Nam Chất liệu / Material: Gỗ sơn mài...

TT125 - THÍCH CA NHƯ LAI & BAO LAM TÒA CỬU LONG

TT125 - THÍCH CA NHƯ LAI & BAO LAM TÒA CỬU LONG

Tên / Name: Śākyamuni Buddha Niên đại / Year: Thời kỳ nhà Lê (1527) / Le Dynasty (1527) Xuất xứ / Country: Việt Nam Chất liệu / Material: Gỗ sơn mài / Lacquered...

TT125 - THÍCH CA NHƯ LAI & BAO LAM TÒA CỬU LONG

Tên / Name: Śākyamuni Buddha Niên đại / Year: Thời kỳ nhà Lê (1527) / Le Dynasty (1527) Xuất xứ / Country: Việt Nam Chất liệu / Material: Gỗ sơn mài / Lacquered...

TT127 - THÍCH CA NIÊM HOA - BẢO HÀ

TT127 - THÍCH CA NIÊM HOA - BẢO HÀ

Tên / name: Śākyamuni Buddha Niên đại / Year: Thời kỳ nhà Lê (1527) / Le Dynasty (1527) Xuất xứ / Country: Việt Nam Chất liệu / Material: Gỗ sơn...

TT127 - THÍCH CA NIÊM HOA - BẢO HÀ

Tên / name: Śākyamuni Buddha Niên đại / Year: Thời kỳ nhà Lê (1527) / Le Dynasty (1527) Xuất xứ / Country: Việt Nam Chất liệu / Material: Gỗ sơn...