Thư viện Phật Giáo

Phạm Nghiêm Trai

Phạm Nghiêm Trai

Phạm Nghiêm Trai được thành lập vào năm 2013 với tên gọi ban đầu là Tự Tha Kim Lợi, chuyên cung cấp các y phục cho Chư Tăng. Đến năm...

Phạm Nghiêm Trai

Phạm Nghiêm Trai được thành lập vào năm 2013 với tên gọi ban đầu là Tự Tha Kim Lợi, chuyên cung cấp các y phục cho Chư Tăng. Đến năm...