Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 6

Phạm Nghiêm Trai

TÔN TƯỢNG TÂY PHƯƠNG TAM THÁNH - TT154

TÔN TƯỢNG TÂY PHƯƠNG TAM THÁNH - TT154

Giá thông thường 0 VND
Giá thông thường Giá bán 0 VND
Giảm giá Đã bán hết
Vào thời Đức Phật Thế Tự Tại Vương, có vị Tỳ kheo tên là Pháp Tạng vì lòng đại từ bi thương xót chúng hữu tình và vì lợi ích cho hết thảy chúng hữu tình, Ngài đã đối trước Đức Thế Tự Tại Vương Như Lai mà phát ra 48 lời đại nguyện rộng lớn, thiết lập một thế giới trang nghiêm thắng diệu ở phương Tây gọi là Cực Lạc. Bấy giờ, Tỳ kheo Pháp Tạng chứng quả Vô Thượng Bồ Đề hiệu là A Di Đà Như Lai. Ở cõi ấy cách Ta Bà thế giới 10 muôn ức hằng hà sa Phật độ, chúng sanh được sanh nơi cõi ấy đều là các bậc thượng thiên nhân cao đức. Hầu cận Đức Di Đà Thế Tôn có nhị vị Đại Sĩ thượng thủ là Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát, với lòng từ thệ nguyện rộng lớn, thị hiện nơi cõi ấy trợ duyên cho Đức Di Đà tiếp dẫn chúng sanh đầy đủ thiện căn sanh về Cực Lạc.
Với lòng kính mến và tin sâu nơi nguyện lực của Đức Di Đà Thế Tôn, các nghệ nhân đã đặt hết tâm huyết tạo nên Tôn dung Tây Phương Tam Thánh từ chất liệu đồng được thếp vàng 24k kim thân tinh tế, sắc diện đoan nghiêm của đấng Đại Giác. Trên thân tượng cẩn nam ngọc và đá quý làm điểm nhấn nổi bật đắc sắc của tôn tượng. Bộ tượng Tây Phương Tam Thánh được tạc theo mẫu tượng tại Vương Đường Phật Giáo Vô Lượng Thọ Sơn, trong hình tướng đức Di Đà kết ấn tiếp dẫn, đức Quán Âm thủ chấp kim đài, đức Thế Chí hiệp chưởng cung kính, qua những đường nét chạm khắc đặc sắc.
Mã sản phẩm: TT154 - 012V0002101
Xuất xứ: Phù Tang
Chất liệu: Đồng thếp vàng
Kích thước: N 88cm x R 70cm x C 108cm
Xem toàn bộ chi tiết