Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 3

Phạm Nghiêm Trai

TRANH TÂY PHƯƠNG TAM THÁNH - T104

TRANH TÂY PHƯƠNG TAM THÁNH - T104

Giá thông thường 0 VND
Giá thông thường Giá bán 0 VND
Giảm giá Đã bán hết
Vào thời Đức Phật Thế Tự Tại Vương, có vị Tỳ kheo tên là Pháp Tạng vì lòng đại từ bi thương xót chúng hữu tình và vì lợi ích cho hết thảy chúng hữu tình, Ngài đã đối trước Đức Thế Tự Tại Vương Như Lai mà phát ra 48 lời đại nguyện rộng lớn, thiết lập một thế giới trang nghiêm thắng diệu ở phương Tây gọi là Cực Lạc. Bấy giờ, Tỳ kheo Pháp Tạng chứng quả Vô Thượng Bồ Đề hiệu là A Di Đà Như Lai. Ở cõi ấy cách Ta Bà thế giới 10 muôn ức hằng hà sa Phật độ, chúng sanh được sanh nơi cõi ấy đều là các bậc thượng thiên nhân cao đức. Hầu cận Đức Di Đà Thế Tôn có nhị vị Đại Sĩ thượng thủ là Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát, với lòng từ thệ nguyện rộng lớn, thị hiện nơi cõi ấy trợ duyên cho Đức Di Đà tiếp dẫn chúng sanh đầy đủ thiện căn sanh về Cực Lạc.
Với lòng kính mến và tin sâu nơi nguyện lực của Đức Di Đà Thế Tôn, các nghệ nhân đã đặt hết tâm huyết cẩn họa Tôn dung Tây Phương Tam Thánh trên nền giấy lụa bồi gấm. Đức Phật Di Đà trong tư thế ngồi tự tại trên liên tòa, hai tay kết thủ ấn. Bên trái có Đức Quán Âm tay nâng đài sen báu, bên phải có Đức Thế Chí cung thủ hiệp chưởng. Màu sắc trên tranh được vẽ từ màu đá khoáng tự nhiên, sắc diện đoan nghiêm từ hòa. Tranh được dùng trang nghiêm nơi Phật điện, hoặc giúp chu hành giả luôn luôn quá tưởng đến Đức Phật Dư Đà và nhị vị Đại Bồ Tát.
Mã sản phẩm: T104 - 0120083
Xuất xứ: Phù Tang
Chất liệu: Giấy bồi gấm
Xem toàn bộ chi tiết