Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 4

Phạm Nghiêm Trai

TRANH THIÊN THỦ THIÊN NHÃN QUÁN ÂM - T005

TRANH THIÊN THỦ THIÊN NHÃN QUÁN ÂM - T005

Giá thông thường 0 VND
Giá thông thường Giá bán 0 VND
Giảm giá Đã bán hết
Theo kinh Thiên thủ thiên nhãn Quán Thế Âm Bồ-tát quảng đại viên mãn vô ngại đại bi tâm đà-la-ni, giữa chúng hội trong đạo tràng Bửu Trang Nghiêm ở núi Bổ Đà Lạc Ca (Potalaka), Bồ-tát Quán Thế Âm đối trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuật lại rằng: Trong vô lượng ức kiếp về trước có Phật ra đời hiệu là Thiên Quang Vương Tịnh Trụ Như Lai. Đức Phật ấy vì thương nghĩ đến Ngài và tất cả chúng sinh, nên thuyết thần chú Quảng đại viên mãn vô ngại đại bi tâm đà-la-ni.
Đức Phật lại dùng tay báu sắc vàng xoa đầu Ngài mà nói: “Thiện nam tử, ông nên thọ trì thần chú này và vì khắp tất cả chúng sinh trong đời vị lai mà làm cho họ được sự lợi ích an vui lớn”. Lúc đó Bồ-tát mới chứng bậc Sơ địa, vừa nghe thần chú ấy xong liền chứng vượt lên Bát địa. Bấy giờ Ngài rất mừng, liền phát đại nguyện rằng: “Nếu trong đời vị lai, tôi có thể làm lợi ích an vui cho tất cả chúng sinh với thần chú này thì khiến cho ngay lập tức thân con hiện ra ngàn tay ngàn mắt”. Khi Bồ-tát phát nguyện rồi thì ngàn tay ngàn mắt đều hiện đủ nơi thân. Lúc ấy cõi đất chấn động sáu cách, chư Phật trong mười phương đều phóng ánh quang minh soi đến thân Ngài và chiếu sáng khắp mười phương vô biên thế giới”.
Tôn dung Đức Bồ Tát cẩn họa trong ứng thân Thiên Thủ Thiên Nhãn với từng đường nét uyển chuyển mô tả đức tướng trang nghiêm của bậc Đại bi do nghệ nhân thực hiện. Thân tọa liên hoa, trên đảnh thị hiện 11 đầu với nhiều tay, trên mỗi tay cầm pháp khí khác nhau, biểu thị phương tiện cứu độ chúng sanh. Bên dưới chép Phật kinh, với từng nét chữ tinh tế trên nền giấy lụa bồi gấm Nhật.
Mã sản phẩm: T005 - 0120022
Xuất xứ: Phù Tang
Chất liệu: Giấy bồi gấm
Xem toàn bộ chi tiết